Regulamin – warunki świadczenia usług elektronicznych w serwisie pozyczki-online.com

§ 1. Definicje:

 • Portal / projekt – oznacza “pozyczki-online.com”, z siedzibą w Binarowa X, 38-340 Binarowa, pod jurysdykcją Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Kustronia 4,
  35-303 Rzeszów, V Wydział Gospodarczy
 • Regulamin / warunki – oznaczają niniejszy dokument.
 • Portal pozyczki-online.com – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, tworzoną przez blogerów, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez programistów i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 • Partner / partnerzy – oznacza podmioty współpracujące z Portalem.
 • Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu pozyczki-online.com i/lub Usług.
 • Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
  • Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu pozyczki-online.com lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu pozyczki-online.com za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego jakim jest kanał RSS;
  • Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu pozyczki-online.com, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak ranking, porównanie, karta katalogowa, boks reklamowy, banner.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu pozyczki-online.com i zakres odpowiedzialności Portalu.
 • Regulaminy, określające szczegółowe zasady i warunki korzystania z Usług, udostępniane są przez Portal POZYCZKI-ONLINE.COM, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego tj. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 opublikowanej w Dzienniku Ustaw Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku, gdy określone inne partnerskie serwisy będą posiadać własne regulaminy to będą one zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie i wykorzystywanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL należącego do domeny POZYCZKI-ONLINE.COM wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu przy założeniu, że pozostawione na komputerze pliki cookies nie stanowią integralnej części serwisu..

§ 4. Warunki techniczne

 • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware: sprzęt komputerowy klasy PC, MAC, inne urządzenia oparte na TEXAS INSTRUMENTS
  • połączenie z siecią Internet: światłowód, przewód skrętka, sieć WI-FI
  • przeglądarkę internetową: graficzną, tekstową, dostosowaną dla osób niedowidzących i niewidomych
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług: programowy odtwarzacz multimedialny, sterowniki karty dźwiękowej, aplikacje ADOBE FLASH PLAYER
 • Portal zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu pozyczki-online.com, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java, Flash oraz cookies. Ma to szczególne znaczenie dla rankingów i porównań w przypadku korzystania przez Użytkownika z przekierowań do strony pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkowników

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu tylko i wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem obowiązującym na terenie Rzecz Pospolitej oraz Unii Europejskiej, w poszanowaniu praw własności intelektualnej i praw innych Użytkowników.
 • Zakazuje się korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego jak i dobrymi obyczajami przy korzystaniu z systemów komentarzy, formularzy kontaktowych, adresów kontaktowych email oraz połączeń telefonicznych oraz faxów.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, udostępnianie nieautoryzowanych przez Portal linków sieciowych oraz znaczników umożliwiających pokazywanie innym Użytkownikom portalu treści osadzonych w innych stronach internetowych nie związanych z Portalem.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Administrator Portalu zrzeka się odpowiedzialności za naruszenia powstałe wskutek nieautoryzowanych działań.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać w formie pisemnie, w formie listu elektronicznego, na adres: bok@pozyczki-online.com podpisanego cyfrowo.
 • Zgłoszenie reklamacji winna zawierać oznaczenie konsumenta, instytucji lub organu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, nazwa instytucji, nazwa organu, adres korespondencyjny, adres e-mail) oraz dokładny opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji z załączonymi zrzutami ekranu przeglądarki i/lub zarejestrowanymi oprogramowaniem typu CAPTURE sesji Użytkownika.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Portal POZYCZKI-ONLINE.COM. Termin 14 dni liczony jest od chwili skutecznego dostarczenia wiadomości do Portalu.

§ 7. Odpowiedzialność Portalu POZYCZKI-ONLINE.COM

 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu pozyczki-online.com informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników przy czym dokładamy wszelkich starań aby prezentowane aktualności, opinie, karty katalogowe, dane finansowe były zawsze aktualne.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega, że korzystanie z Portalu pozyczki-online.com oraz stron internetowych partnerów osiąganych za pośrednictwem przekierowań sieciowych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu pozyczki-online.com przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane, informacje, opinie i karty katalogowe na stronach Portalu pozyczki-online.com sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji przy podejmowaniu decyzji finansowych.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu pozyczki-online.com, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, spłacania rat kredytów i pożyczek, procedur windykacyjnych i postępowań komorniczych.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zagnieżdżone przez partnerów i zamieszczane na stronach Portalu pozyczki-online.com w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich i/lub instytucji i/lub organów.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej , administracyjnej i politycznej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu pozyczki-online.com w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych poszczególnych Usług.

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 • Przyjęty w na stronach Portalu pozyczki-online.com wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej opisanej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych opublikowanej w Dzienniku Ustaw Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
 • Portal pozyczki-online.com zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne, skrypty JAVA SCRIPT oraz PHP.
 • Treści udostępniane na stronach Portalu pozyczki-online.com mogą być opatrzone znakiem “Copyright © 2018 Projekt POZYCZKI-ONLINE.COM. Wszystkie prawa zastrzeżone”
 • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim i/lub instytucjom, Portal POZYCZKI-ONLINE.COM udostępnia na stronach Portalu pozyczki-online.com na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych i umów partnerskich.
 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu pozyczki-online.com, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, skryptów rankingów i porównań, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu pozyczki-online.com nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. Użytkownik ma prawo przechowywać na urządzeniach końcowych kopie podręczne przeglądarek zawierające treści Portalu z zastrzeżeniem braku możliwości prawnej ich dalszego wykorzystania bez/przed/po modyfikacji.
 • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu pozyczki-online.com jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 • Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu pozyczki-online.com w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu POZYCZKI-ONLINE.COM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu pozyczki-online.com treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu pozyczki-online.com treści i/lub poza stronami Portalu, co do których prawa autorskie i/lub inne prawa przysługują osobom trzecim i/lub instytucjom bez zgody uprawnionych podmiotów.
 • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu pozyczki-online.com treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Portal POZYCZKI-ONLINE.COM niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§ 9. Ochrona prywatności

 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM gwarantuje Użytkownikom Portalu pozyczki-online.com prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą z zastrzeżeniem, że dane pozostawione za pośrednictwem systemów komentarzy, opinii i formularzach kontaktowych nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, ich przekazanie jest dobrowolne. Szanujemy anonimowych Użytkowników.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników, nie publikuje i nie udostępnia danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników z wyłączeniem przypadków wyższego interesu społecznego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli generalnego interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym
  oraz egzekucyjnym w administracji.
 • W ramach świadczenia niektórych Usług Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika może w niektórych przypadkach pozwalać na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb co nazywane jest profilowaniem.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM gromadzi informacje o Użytkownikach w systemach logów internetowych wyłącznie do własnego wewnętrznego użytku, ochrony przed atakami hakerskimi i innymi zagrożeniami wynikającymi stricte z charakteru działalności Portalu. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa

§ 10. Ochrona danych osobowych

 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez partnerów Portalu POZYCZKI-ONLINE.COM zgodnie z obowiązującym prawem – tj. legalnie działające instytucje pożyczkowe, banki, SKOK-i, brokerzy kredytowi, doradcy kredytowi, inni pośrednicy.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Portal POZYCZKI-ONLINE.COM. Portal POZYCZKI-ONLINE.COM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Portal POZYCZKI-ONLINE.COM, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania i/lub świadczenia Usług przy czym Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego opisania, które informacje podawane przez niego mają być traktowane jako dane osobowe w rozumieniu ustawy i RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia lub na wniosek uprawnionego organu.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Portal POZYCZKI-ONLINE.COM. Użytkownik ma prawo do zapomnienia, usunięcia wszystkich informacji przekazanych do Portalu. Prawo do zapomnienia realizowane jest na pisemny wniosek Użytkownika kierowany na adres poczty elektronicznej inspektor@pozyczki-online.com
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Portal POZYCZKI-ONLINE.COM do przechowywania kopii takiej korespondencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony. Regulamin nie podlega ochronie praw autorskich jako utwór nie będący unikalnym przejawem twórczości a jako utwór opisujący zasady i ramy korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu pozyczki-online.com w formach stosowanych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem boxów reklamowych i linków partnerskich.
 • Portal POZYCZKI-ONLINE.COM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Portalu pozyczki-online.com i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 • Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem publikacji na stronach Portalu pozyczki-online.com.
Marcin Lewandowski

Marcin Lewandowski

email: marcinlewandowski@pozyczki-online.com |
skype: live:marcinlewandowski_3 | tel. kom.: +48731756839 | gadu gadu: 67183375

Fanatyk finansów. Absolwent WSP w Warszawie. Tworzę portal dla konsumentów, którzy tak samo jak i ja mają dosyć robienia ich w przysłowiowego balona. Publikuje karty katalogowe tylko legalnie działające firm zajmujących się kredytami. Śledzę portale ogłoszeniowe aby uchronić Was przed kanaliami chcących odebrać Wam wasze pieniądze. Współpracowałem z paroma znanymi blogerami finansowymi i dziś z ich małą aczkolwiek cenną pomocą oddaje w Wasze ręce swój własny profesjonalny portal finansowy.
Marcin Lewandowski

Najnowsze wpisy autora Marcin Lewandowski (zobacz wszystkie)

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Udostępniaj dla innych!